Baş sahypa \ Täzelikler \ 1C-de has köp mümkinçilik!

1C-de has köp mümkinçilik!

« Назад

1C-de has köp mümkinçilik! 30.10.2020 15:11

Dostlar, hünärmenlerimiziň topary ýörite Siziň üçin  birnäçe soraglardan ybarat bolan anketany döretdi. Baglanyşyga giriň, soraglara jogap beriň, öz jogabyňyzy ýa-da islegleriňizi görkezip bilersiňiz we islegleriňize görä 1C-ň işini öňkiden has-da gowulandyrarys, täzeläris we öňe gideris!
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!