Baş sahypa \ Önümleri \ 1С: Syýahatçylyk agentligi

1С: Syýahatçylyk agentligi

1C:Syýahatçylyk agentligi 8: Kämilleşdirilen syýahatçylyk agentligini köp görnüşli ýörelgeler bilen dolandyryp bolýar.

Syýahatçylyk agentligi ýöretmek esasynda işlenip düzlen Türkmenistanyň  Buhgalteriýasy üçin 1C: kärhana şeýle mümkinçilikler berýar mehanizmde bir nusgaly şeýle hem pesiräk kärhanalara uly göwrümde işlemäne  mümkinçilik berýar:

Turagentstvo

 • Baza müşderileri gizirmek
 • Baglanşykly bolan hemme salgylaryňyzy syýahatçylary we syýahat operatoryň: gelen we giden jaňlaryny, ýazylan hatlaryny we duşuşyklary ýöredip bolýar.
 • SMS we e-mail ugradylanda gös-göni programmada görkezilýär.
 • Syýahatçylaryň talaplaryny ýöretmek, ýolçuluk syýahatlar, dolandyryjynyň işi bile ýöretmek bolýar.
 • Ýolçuluk syýahatyny saýtda gözlenilende kämilleşdirilen syýahat operatorynda maglumathanada giňden gözläp bilersiňiz.
 • Talapnamalaryň göçürmesinde syýahat talaplary, syýahat şertnamalary  şeýle hem ýolçuluk ýan hatlaryny bir hasapda alyp we tölegleri ýöredip bolýar. Şeýle hem maglumathanada müşderiler barada maglumat programmada saklanylýar.
 • Talapnama hasabatlygynda talap ýöregilende goýberlen pul serişdeller her talapnamada görkezilýär.
 • Seljerme işinde dolandyryjynyň syýahat agentlik meýilnamsynda satylan we getiren girdeji  görkezilýär.
 • Hasaba alyş ýöredilende syýahatçylary we syýahat operatory ýöretýär.
 •  Hasabatda bildirişler bilen ýüzlenilende ( bildiriş agentlik gezelençlerinde) aýratyn ulgamda dörkezilýär.
 • Dolandyryş hasabatda pul serişdelere gözegçilik etmek syýahat agentliginde (pul serişdeleriň gurluşy hasabatdadyr) işiň düşüwüntligini (maliýe ýagdaýy baradaky hasabatda görkezilýär).
 • Maýa: pul serişdeleriniň hereketini barada hasapda bank hasapnamada we kassa göniden-göni ulgamda “Müşderi-bank” gözegçilginde ýerine ýetirilýär. Şeýle hem aýyň tölegi we býujeta tölegler   ýöredilýär.
 • Zähmet-haky we işgärler- meýilleşdirlen meýilnamada iş wagtlary, işgärler bölümiň resminamalary (işe kabul etmek barada,  işden boşatmak barada) zähmet-haky hasaby ýöretmek, seljerme işleri, işgäriň wezipesini hem bile ýöredilýär.
 • Çäklendirlen hukukly programmada  işgärleri gözegçilik edip bolýar .
 • Dünýäniň ähli künjeginde  siz syýahat agentligini  planşet we kompýuter arkaly gözegçilik edip bilersiziň.  
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!