1С lisenzirlenen programma önümi satmak, oranşdyrmak we uýgunlaşdyrmak

Biziň ýokary derejeli taýýarlykly işgärlerimiz siziň hyzmatyňyzda!

Biz bilen Siziň telekeçilik işiňiz has netijeli bolar!

1С:Buhgalteriýa

image24

1С:Buhgalteriýa – bu awtomatlaşdyrylan buhgalter hasabaty ýöretmek we şol sanda, tassyklanan hasabatlary tabşyrmak üçin niýetlenen  köpçülikleýin uniwersal serişdesidir

1С:Söwdany dolandyrmak

image24

1С:Söwdany dolandyrmak atly programmalar toplumy häzirki zaman söwda kärhanasynyň netijeli dolandyrylyşyny üpjün edip, telekeçiligiň iş prosesiniň ähli taraplaryny awtomatlaşdyrmaklyga mümkinçilik döredýär.

1С:Kärhanany dolandyrmak

image24

1С:Kärhanany dolandyrmak – hyzmat ediş,  söwda we önümçilik kompaniýlarynda işjeň dolandyryşy awtomatlaşdyrmak üçin niýetlenen.

Täzelikler
30.10.20
Dostlar, hünärmenlerimiziň topary ýörite Siziň üçin  birnäçe soraglardan ybarat bolan anketany döretdi.
04.09.20
Gadyrly dostlar! Resmi Instagram sahypasynda "Ak sahypa" kompaniýamyzyň hem bardygyny Size habar bermäge howlukýarys. 
1C bilen awtomatlaşdyrmak örän AŇSAT

Ýönekeýlik

Netijelilik

Jogapkärçilik

Işjeňlik

Takyklyk

Kesgitlilik

Her bir ýolbaşçysynyň iş meseleleri edaranyň işine bu görkezilen häsiýetleri mahsuslaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Biz Size telekeçiligi  1С bilen awtomatlaşdyrmaklygyň AŇSAT we ýönekeý ýoluny görkezeris.

 

1С: Kärhana – bu edaranyň maliýe we operasion amallaryny awtomatlaşdyrmaklygynyň köptaraplaýyn programmalar toplumydyr.

1С: Kärhana programmalar toplumy häzirki zaman telekeçiliginiň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin giň mümkinçiliklere eýedir. Bu bolsa ulgamy kompaniýalaryň we olaryň iş amallarynyň özboluşly zerurlyklara görä gurnamak mümkinçiliginiň hasabyna ýerine ýetirilýär. 

AK SAHYPA
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!