1С lisenzirlenen programma önümi satmak, oranşdyrmak we uýgunlaşdyrmak

Biziň ýokary derejeli taýýarlykly işgärlerimiz siziň hyzmatyňyzda!

Biz bilen Siziň telekeçilik işiňiz has netijeli bolar!

1С:Buhgalteriýa

image24

1С:Buhgalteriýa – bu awtomatlaşdyrylan buhgalter hasabaty ýöretmek we şol sanda, tassyklanan hasabatlary tabşyrmak üçin niýetlenen  köpçülikleýin uniwersal serişdesidir

1С:Söwdany dolandyrmak

image24

1С:Söwdany dolandyrmak atly programmalar toplumy häzirki zaman söwda kärhanasynyň netijeli dolandyrylyşyny üpjün edip, telekeçiligiň iş prosesiniň ähli taraplaryny awtomatlaşdyrmaklyga mümkinçilik döredýär.

1С:Kärhanany dolandyrmak

image24

1С:Kärhanany dolandyrmak – hyzmat ediş,  söwda we önümçilik kompaniýlarynda işjeň dolandyryşy awtomatlaşdyrmak üçin niýetlenen.

Täzelikler
04.07.20

Russiýanyň "1C" kompaniýasy resmi web sahypasynda aşakdaky görkezijilere esaslanýan Türkmenistandaky hyzmatdaşlarynyň reýting sanawyny ýerleşdirdi:

  • “1C” kompaniýasy tarapyndan kepillendirilen hünärmenleriň bolmagy;
  • durmuşa geçirilýän çözgütleriň sany;
  • pudaga mahsus we ýöriteleşdirilen çözgütleri ösdürdi.

Reýting barada doly maglumat http://1c.ru/tm salgysynda elýeterlidir .

“1C” kompaniýasy 1991-nji ýylda esaslandyryldy we iş we öýde ulanmak üçin kompýuter programmalaryny işläp düzmek, paýlamak, neşir etmek we goldamak boýunça ýöriteleşendir. Kompaniýanyň öz ösüşlerinden, dolandyryş we buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak üçin döredilen "1C: Enterprise" ulgamynyň iň meşhur programmasy.

Onuň düzüm bölegi "1C: Hasapçylyk", birnäçe ýurtda iň meşhur hasapçylyk programmasydyr.

“1C”, 25 ýurduň 600 şäherinde 10 000-den gowrak hemişelik hyzmatdaşlary öz içine alýan giň hyzmatdaş ulgamy arkaly ulanyjylar bilen işleýär.

1С bilen awtomatlaşdyrmak örän AŇSAT!

Ýönekeýlik

Netijelilik

Jogapkärçilik

Işjeňlik

Takyklyk

Kesgitlilik

Her bir ýolbaşçynyň iş meseleleri edaranyň işine bu görkezilen häsiýetleri mahsuslaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Biz Size telekeçiligi  1С bilen awtomatlaşdyrmaklygyň AŇSAT we ýönekeý ýoluny görkezeris.

 

1С: Kärhana – bu edaranyň maliýe we operasion amallaryny awtomatlaşdyrmaklygynyň köptaraplaýyn programmalar toplumydyr.

1С: Kärhana programmalar toplumy häzirki zaman telekeçiliginiň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin giň mümkinçiliklere eýedir. Bu bolsa ulgamy kompaniýalaryň we olaryň iş amallarynyň özboluşly zerurlyklara görä gurnamak mümkinçiliginiň hasabyna ýerine ýetirilýär. 

AK SAHYPA
Salgy:
744000, Türkmenistan, Aşgabat, koç 2022 (Aliṣer Nowai), 100.
Soraglaryňyz ýüze çykdymy? Bize hat ýollap duruň!
Biz size ýakyn wagtda jogap bereris!